USNESENÍ RADY č. UR 0385/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0385/2017 ze dne 28.08.2017

41. Návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada městské části

I. bere na vědomí

dopis tajemníka ÚMČ Praha 13 ze dne 17. 8.2017, kterým zaslal Magistrátu hl. m. Prahy ve stanoveném termínu předběžné stanovisko městské části Praha 13 k novele nařízení č. 7/2016 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy vzhledem k tomu, že RMČ Praha 13 se schází k projednání materiálů až dne 28. 8. 2017, což je po termínu, který MHMP uložil městským částem k zaslání případných připomínek k návrhu novely výše uvedeného nařízení

II. bere na vědomí

předložený návrh nařízení, kterým se ruší nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a k tomuto návrhu uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek odboru dopravy (viz příloha č. 5 tohoto materiálu) a odboru majetkového, bytového a investic ÚMČ Praha 13 (viz příloha č. 6 a č. 6/1 tohoto materiálu)

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41923845_104758.pdf (94,6 kB)