USNESENÍ RADY č. UR 0362/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0362/2017 ze dne 28.08.2017

16. Návrh na úpravu platu vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Jany Gilíkové

Rada městské části

I. souhlasí

s návrhem tajemníka Ing. Jaroslava Mareše na úpravu platu vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Jany Gilíkové spočívající v zařazení do tarifní třídy 12 v souladu s Katalogem prací (NV č. 222/2010 Sb.)

II. stanovuje

plat vedoucí odboru životního prostředí Mgr. Jany Gilíkové dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s účinností od 1. 9. 2017

III. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi provést příslušné pracovně právní kroky

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 31.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41806510_103737.pdf (95,7 kB)