USNESENÍ RADY č. UR 0369/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0369/2017 ze dne 28.08.2017

24. Pronájem části pozemku parc.č. 2199 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 2199 o celkové výměře m2 v k.ú. Stodůlky za účelem vybudování nové přípojky slaboproudu a přeložky NN k novostavbě rodinného domu, za celkové nájemné 280 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ode dne podpisu do 31.12.2017 se společností SHERWIN ESTATE s.r.o. Vlastní realizace prací proběhne po dobu 7 dnů.

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

11.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41781455_104136.pdf (97,3 kB)