USNESENÍ RADY č. UR 0472/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0472/2022 ze dne 21.11.2022

19. Souhlas vlastníka pozemků s prodloužením doby trvání dočasných staveb reklamních zařízení

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 219/2, 323/6 v k. ú. Třebonice a parc.č. 193/3, 675, 2188/1, 2216/4, 2220/3, 2904/1, 2310, 1280/1, 2704/1, 2207/1, 2189/1, 2705/14,15, 2705/1,19, 1273/2, 145, 2131/426, 1085/45, 160/2, 160/13, 2860/114, 2245/3, 73/2, 1055/24, 2131/42, 2160/209, 2131/88, 2131/128, 2342/484, 2829, 3120, 1851/19, 2860/15 v k. ú. Stodůlky s prodloužením doby trvání dočasných staveb reklamních zařízení, u kterých uplyne lhůta doby trvání dočasných staveb a to v souladu s již historicky uzavřenými nájemními smlouvami. Toto stanovisko nemá vliv na trvání již uzavřených smluvních vztahů.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit žadatelům stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (95,8 kB)