USNESENÍ RADY č. UR 0189/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0189/2018 ze dne 23.04.2018

20. Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP

Rada městské části

I. schvaluje

prodloužení podnájemních smluv dle čl. VII platných "Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13" uzavřených mezi MČ Praha 13 a klienty OSP k níže uvedeným bytům ve vlastnictví HMP:

1. XXXXXX XXXXXXXX - byt č. 12, 1+1, Kučerova 768, Praha 9, do 15.6.2019

2. XXXXXX XXXXXXX - byt č. 3, 1+1, Mansfeldova 804, Praha 9, do 15.6.2019

3. XXXX XXXXXXXX - byt č. 7, 1+1, Bobkova 718, Praha 9, do 15.6.2019

4. XXXXXX XXXXXXXXX - byt č. 16, 1+0, Mansfeldova 805, Praha 9, do 15.6.2019

5. XXXXXX XXXXXXXX - byt č. 8, 1+0, Bryksova 779, Praha 9, do 15.6.2019

6. XXXXXXXX XXXXXXXX - byt č. 28, 1+0, Ocelkova 660, Praha 9, do 15.4.2019

7. XXXXX XXXXX - byt č. 29, Olštýnská 733, Praha 9, do 31.7.2018

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat dodatky k podnájemním smlouvám s klienty OSP P13 dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (97,5 kB)