USNESENÍ RADY č. UR 0003/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0003/2022 ze dne 10.01.2022

3. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem "Dodávka tepla pro radnici městské části Praha 13"

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem "Dodávka tepla pro radnici městské části Praha 13"

II. schvaluje

výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené pod názvem "Dodávka tepla pro radnici městské části Praha 13"

III. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému podepsat výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a zajistit její odeslání dodavateli Veolia Energie Praha, a.s., IČO 03669564, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 31.01.2022

IV. jmenuje

hodnotící komisi pro otevírání nabídky, posouzení a hodnocení nabídky včetně náhradníků v tomto složení:

členové: Jaroslav Matýsek, Irena Rašplová, Bc. Martin Šmíd

náhradníci: Marián Našta, Ing. Libor Hakl, Jana Mazánková

tajemník komise: zaměstnanec OLP

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (95,8 kB)