USNESENÍ RADY č. UR 0468/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0468/2022 ze dne 21.11.2022

15. Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115 a parc. č. 160/120, vše v k.ú. Stodůlky, s realizací úprav stávajících komunikací, zpevněných ploch a napojení na dopravní infrastrukturu dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115 a parc. č. 160/120, vše v k.ú. Stodůlky, s realizací úprav stávajících zpevněných ploch a chodníků. Před zahájením stavby uzavře investor s MČ Praha 13 výpůjční smlouvu na předmětné pozemky.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 09.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_Usneseni.pdf (97 kB)