USNESENÍ RADY č. UR 0173/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0173/2018 ze dne 23.04.2018

4. Návrh na vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada"

Rada městské části

I. vyhlašuje

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada" pod ev. č. P13 - 19925/2018

II. pověřuje

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada" spol. ikis, s.r.o., IČ: 63485290, se sídlem Kaštanova 496/123a, Brno a to v rozsahu plné moci dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

III. schvaluje

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci, včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada"

IV. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi

• podepsat výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce

• plnou moc pro spol. ikis, s.r.o. k zastupování zadavatele v zadávacím řízení

• zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a textové části zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a spol. ikis, s.r.o.

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 11.05.2018

V. jmenuje

komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků v tomto složení:

členové: Ing. Michal Drábek, Ing. Vít Bobysud, Aleš Mareček, Ing. Renáta Uramová, Ing. Jitka Šrámková

náhradníci: Ing. Josef Zobal, Ludmila Tichá, Ing. Pavel Jaroš, Ing. Alice Kuchařová, Ing. Jindřiška Tichá

tajemník komise: zástupce spol. ikis, s.r.o.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 371_Usneseni.pdf (100 kB)