USNESENÍ RADY č. UR 0187/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0187/2018 ze dne 23.04.2018

18. Stanovisko pro MHMP ke směně částí pozemků ve vlastnictví společnosti KASAVIT s.r.o. za pozemky ve vlastnictví HMP

Rada městské části

I. souhlasí

se směnou pozemků ve vlastnictví společnosti KASAVIT s.r.o., parc.č. 155/107 o výměře 108 m2, části parc.č. 155/110 (dle GP č. 4737-12/2013 parc.č. 155/311o výměře 1029 m2), parc.č. 155/112 o výměře 324 m2, parc.č. 155/116 (dle GP č. 4737-12/2013 o zmenšené výměře 1199 m2), parc.č. 155/191 o výměře 608 m2, parc.č. 155/193 o výměře 270 m2, parc.č. 155/196 o výměře 1529 m2, parc.č. 155/202 o výměře 234 m2 a parc.č. 155/246 o výměře 1445 m2, vše v k.ú. Stodůlky, za části pozemků parc.č. 155/63, 155/83, 155/84 (dle GP č. 4737-12/2013 nově parc.č. 155/309 o výměře 2121 m2), část pozemku parc.č. 155/115 (dle GP č. 4737-12/2013 nově parc.č. 155/310 o výměře 4164 m2), vše v k.ú. Stodůlky, a pozemky parc.č. 446/1, 448/3 a 445/13 v k.ú. Háje, vše ve vlastnictví hl.m. Prahy

II. ukládá

místostaarostovi Petru Zemanovi sdělit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 07.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (96,7 kB)