USNESENÍ RADY č. UR 0474/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0474/2022 ze dne 21.11.2022

21. Zpětvzetí žádosti o svěření pozemků v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

1) se zpětvzetím žádosti na HMP o svěření částí pozemků parc. č. 155/269, 155/408, 160/7, 2686/1 a 2687 vše v k. ú. Stodůlky, které bylo schválené usnesením RMČ č. UR 0210/2022

II. doporučuje

ZMČschválit zpětvzetí žádosti na HMP o svěření částí pozemků parc. č. 155/269, 155/408, 160/7, 2686/1 a 2687 vše v k.ú. Stodůlky, které bylo schválené usnesením ZMČ č. UZ 0271/2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 371_Usneseni.pdf (93,7 kB)