USNESENÍ RADY č. UR 0202/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0202/2018 ze dne 23.04.2018

33. Informace o projektu "Chytrá třináctka"

Rada městské části

I. bere na vědomí

informaci o projektu „Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007412) s pracovním názvem „Chytrá třináctka“, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 383_Usneseni.pdf (92,6 kB)