USNESENÍ RADY č. UR 0305/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0305/2018 ze dne 25.06.2018

15. Příkazní smlouva na zajištění BOZP na výstavbu kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. schvaluje

příkazní smlouvu s firmou OCP s. r. o., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 (IČ: 271 85 656)

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat příkazní smlouvu s firmou OCP s. r. o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 02.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (96,1 kB)