USNESENÍ RADY č. UR 0008/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0008/2022 ze dne 10.01.2022

8. Pronájem částí pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/2, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115, parc. č. 160/120 a parc. č. 2186/1, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem umístění staveništní techniky, zařízení staveniště, výkopů pro přípojky IS

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/2, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115, parc. č. 160/120 a parc. č. 2186/1, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem umístění staveništní techniky, zařízení staveniště, výkopů pro přípojky inženýrských sítí a připojení na dopravní infrastrukturu. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a Trigema Stodůlky, a.s., IČO 04339142, na dobu určitou. Realizace stavebních prací proběhne během 1063 dnů. Nájemce uhradí nájemné dle splátkového kalendáře v celkové výši 32.549.060 Kč.

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (98,3 kB)