USNESENÍ RADY č. UR 0355/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2023

USNESENÍ číslo UR 0355/2023 ze dne 28.08.2023

28. Odvolání stávajících členů školských rad základních škol jmenovaných zřizovatelem a jmenování nových členů těchto rad

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. odvolává

členy a členky školských rad základ. škol jmenovaných zřizovatelem uvedené v příloze č. 2

III. jmenuje

nové členy a členky školských rad základ. škol zastupující zřizovatele uvedené v příloze č. 2 s účinností od 1. 9. 2023

IV. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové • prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 zajistit doručení odvolání členů/členek školských rad předsedům/předsedkyním příslušných rad dne 31. 8. 2023; • podepsat jmenování pro nové členy/členky školských rad uvedené v příloze č. 2; • prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 zajistit předání uvedených jmenování jednotlivým členům/členkám školských rad a písemně informovat o jejich jmenování ředitele/ředitelky příslušných základních škol

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 59_Usneseni.pdf (95,5 kB)