USNESENÍ RADY č. UR 0485/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0485/2022 ze dne 21.11.2022

33. Návrh novely Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze /pražské stavební předpisy/-změny přílohy č. 3 PSP, tj. prvků relevantních pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání

Rada městské části

I. bere na vědomí

dokumentaci MHMP ve věci návrhu novely Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze /pražské stavební předpisy/ - změny přílohy č. 3 PSP, tedy prvků relevantních pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání

II. nesouhlasí

s návrhem novely Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním měste Praze /pražské stavební předpisy/ - změny přílohy č. 3 PSP, tedy prvků relevantních pro výpočet požadovaného počtu parkovacích stání a uplatňuje zásadní připomínky, z důvodů uvedených v důvodové zprávě /viz příloha č. 1 tohoto materiálu/

III. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat stanovisko RMČ Prahy 13 Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - elektronicky na psp@ipr.praha.eu

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (97 kB)