USNESENÍ RADY č. UR 0359/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0359/2017 ze dne 28.08.2017

13. Smlouva o veřejném provedení uměleckého díla

Rada městské části

I. bere na vědomí

smlouvu o veřejném provedení uměleckého díla v rámci programu Prázdninového klubu seniorů dne 30.8.2017, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

II. schvaluje

smlouvu o veřejném provedení uměleckého díla v rámci programu Prázdninového klubu seniorů dne 30.8.2017, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

III. ukládá

ZS Ing. Pavlu Jarošovi podepsat Smlouvu o veřejném provedení uměleckého díla v rámci programu Prázdninového klubu seniorů dne 30.8.2017, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 29.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41950133_103651.pdf (93 kB)