USNESENÍ RADY č. UR 0178/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0178/2018 ze dne 23.04.2018

9. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. S/1573/197/0802/Z/2010

Rada městské části

I. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. S/1573/197/0802/Z/2010 - navýšení finančních prostředků určených na údržbu, opravu, rekonstrukci a modernizaci kotelny

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. S/1573/197/0802/Z/2010

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. S/1573/197/0802/Z/2010

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 07.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (97,9 kB)