USNESENÍ RADY č. UR 0184/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0184/2018 ze dne 23.04.2018

15. Pronájem části pozemku parc. č. 2214/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2214/1 o výměře 34,5 m2 v k.ú. Stodůlky, za účelem uložení splaškové kanalizace a přípojky kanalizace za celkové nájemné 9.660 Kč, společnosti Multiscan s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 30. 4.2019 (vlastní realizace 14 dní).

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

14.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (95,3 kB)