USNESENÍ RADY č. UR 0319/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0319/2018 ze dne 25.06.2018

29. Námitky

Rada městské části

I. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku podat námitky uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 27.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (91,6 kB)