USNESENÍ RADY č. UR 0306/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0306/2018 ze dne 25.06.2018

16. Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13

Rada městské části

I. schvaluje

návrh místostarosty Ing. Pavla Jaroše na mimořádnou odměnu řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 dle přílohy č. 2 materiálu

II. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 29.06.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 335_Usneseni.pdf (92,6 kB)