USNESENÍ RADY č. UR 0007/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0007/2022 ze dne 10.01.2022

7. Stanovisko k vydání územního rozhodnutí za účelem akce "Modernizace sítě VO, lokalita Praha 13, Velká Ohrada, synergická a nesynergická část" na pozemcích v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 2333/3, parc. č. 2342/199, parc. č. 2342/289, parc. č. 2342/291, parc. č. 2342/292, parc. č. 2342/293, parc. č. 2342/296, parc. č. 2342/314, parc. č. 2342/315, parc. č. 2342/316, parc. č. 2342/320, parc. č. 2342/326, parc. č. 2342/484, parc. č. 2342/485, parc. č. 2342/545, parc. č. 2342/623, parc. č. 2342/676, parc. č. 2342/682, parc. č. 2342/688, parc. č. 2342/689, parc. č. 2342/797 a parc. č. 2342/798, vše v k.ú. Stodůlky, s akcí „Modernizace sítě VO, lokalita Praha 13, Velká Ohrada, synergická a nesynergická část“, dle projektové dokumentace. Před zahájením stavby uzavře investor s MČ Praha 13 výpůjční smlouvu na předmětné pozemky.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (95,9 kB)