USNESENÍ RADY č. UR 0366/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0366/2017 ze dne 28.08.2017

20. Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí 2017

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41808555_103842.pdf (93,2 kB)