USNESENÍ RADY č. UR 0382/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0382/2017 ze dne 28.08.2017

38. Žádost ředitelky o připojení MŠ U Stromu, Ovčí Hájek 2174/46 na pult poplachového a monitorovacího systému Městské policie hl. m. Prahy

Rada městské části

I. bere na vědomí

žádost ředitelky MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174/46

II. souhlasí

s připojením výše uvedené mateřské školy na pult poplachového a monitorovacího systému Městské policie hl.m. Prahy

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím vedoucího OŠ informovat Městskou policii hl. m. Prahy o stanovisku Rady MČ Praha 13 k připojení MŠ U STROMU, Ovčí Hájek 2174/46 k PMS

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41951794_104544.pdf (97,1 kB)