USNESENÍ RADY č. UR 0300/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0300/2018 ze dne 25.06.2018

10. Výběr nejvhodnější nabídky podané na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada" pod evid.č. P13 - 19925/2018

II. schvaluje

• vyloučení účastníků GARTENSTA PLUS spol. s r. o. (IČ: 266 89 472) se sídlem Nepovolená 1320, Praha 10 a GREEN PROJECT s.r.o. (IČ: 271 95 783) se sídlem Dobřejovická 194, Průhonice dle ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., neboť údaje předložené těmito účastníky zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky

• výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Gardenline s.r.o. (IČ:272 63 827) se sídlem Šeříkova 405/13, Litoměřice, neboť nabídka tohoto účastníka byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka a dále splnila všechny zadávací podmínky

• smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Gardenline s.r.o. (IČ:272 63 827) se sídlem Šeříkova 405/13, Litoměřice

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi

• podepsat a zajistit doručení rozhodnutí o vyloučení účastníka GARTENSTA PLUS spol. s r.o. a účastníka GREEN PROJECT s.r.o.

• podepsat a zajistit doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Gardenline s.r.o.

• podepsat smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Gardenline s.r.o.

• zajistit zveřejnění výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve spolupráci s OLP a spol. ikis s.r.o.

• podepsat a zajistit zveřejnění písemné zprávy zadavatele ve spolupráci s OLP a spol. ikis s.r.o.

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (99,9 kB)