USNESENÍ RADY č. UR 0368/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0368/2017 ze dne 28.08.2017

23. Pronájem částí pozemků parc. č. 1625/4, parc. č. 2235/2 a parc. č. 2695/11 v k.ú. Stodůlky a částí staveb komunikací Pod Kulturním domem a Hildy Čihákové

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 1625/4, parc. č. 2235/2 a parc. č. 2695/11 v k.ú. Stodůlky a částí komunikací Pod Kulturním domem a Hildy Čihákové, o celkové výměře 238 m2, za účelem provedení stavební úpravy STL plynovodu a umístění zařízení staveniště, za celkové nájemné 40.880 Kč, společnosti TRUHLAŘÍK s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31.10.2017 (vlastní realizace 10 dní na výměře 30 m2 na pozemcích parc. č. 1625/4, parc. č. 2235/2 a parc. č. 2695/11 v k.ú. Stodůlky, 9 dní na výměře 176 m2 na komunikaci Hildy Čihákové a 5 dní na výměře 32 m2 na komunikaci Pod Kulturním domem).

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

18.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41707253_104123.pdf (99,9 kB)