USNESENÍ RADY č. UR 0371/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0371/2017 ze dne 28.08.2017

26. Pronájem částí pozemků parc. č. 160/29, parc. č. 162/56, parc. č. 162/63 a parc. č. 2185/2 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 160/29, parc. č. 162/56, parc. č. 162/63 a parc. č. 2185/2 v k.ú. Stodůlky o celkové výměře 105 m2, za účelem uložení optického kabelu, za celkové nájemné 16.800 Kč, společnosti S com s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 31.10.2017 (vlastní realizace 8 dní).

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty, podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

18.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41824449_104215.pdf (97,6 kB)