USNESENÍ RADY č. UR 0384/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0384/2017 ze dne 28.08.2017

40. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (přestupky)

Rada městské části

I. bere na vědomí

dopis tajemníka ÚMČ Praha 13 ze dne 9. 8. 2017, kterým zaslal MHMP ve stanoveném termínu předběžné stanovisko Městské části Praha 13 k novele Statutu hl. m. Prahy v souvislosti s vydáním zákona č. 183/2017 Sb., týkajícího se přestupků, vzhledem k tomu, že RMČ Praha 13 se schází k projednání materiálů až dne 28. 8. 2017, což je po termínu, který MHMP uložil městským částem k zaslání příp. připomínek k návrhu novely výše uvedené obecně závazné vyhlášky.

II. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s účinností zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a zákona o některých přestupcích

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 21.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41826872_104723.pdf (97 kB)