USNESENÍ RADY č. UR 0175/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0175/2018 ze dne 23.04.2018

6. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování právních služeb - komplexní zajištění zadávacího řízení na provoz DPS

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 o poskytování právních služeb

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování právních služeb

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (92,5 kB)