USNESENÍ RADY č. UR 0318/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0318/2018 ze dne 25.06.2018

28. Souhlas k přijetí finančních darů na akci "Rozloučení se školou"

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. souhlasí

s podepsáním darovacích smluv s firmou CENTRA, a.s., na 10.000 Kč a s firmou doma Bažantnice, s.r.o., na 3.000 Kč

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit podepsání darovacích smluv

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 27.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_Usneseni.pdf (96,4 kB)