USNESENÍ RADY č. UR 0013/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0013/2022 ze dne 10.01.2022

13. Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa dohodou a návrh na uzavření smlouvy s novým nájemcem daného parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu;

II. schvaluje

1. ukončení nájemní smlouvy č. 1430802Š2015 dohodou s XXXXXXXX XXXXXX;

2. pronájem parkovacího místa č. 63 pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13) XXXXXXX XXXXXXXX;

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové

1. podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 1430802Š2015 s XXXXXXXX XXXXXX;

2. podepsat nájemní smlouvu s XXXXXXXX XXXXXXX o pronájem parkovacího místa č. 63 pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13)

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 14.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 107_Usneseni.pdf (96,9 kB)