USNESENÍ RADY č. UR 0350/2019

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. mimořádná schůze rady MČ z 05.08.2019

USNESENÍ číslo UR 0350/2019 ze dne 05.08.2019

1. Revokace usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0304/2019 ze dne 24.6.2019

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený návrh revokace usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0304/2019 ze dne 24.6.2019 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí včetně Důvodové zprávy

II. schvaluje


a) revokaci usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0304/2019 ze dne 24.6.2019
b) pro MČ Praha 13 výši koeficientů ve struktuře:místní koeficient 2,0 velikostní koeficient 2,5 komerční koeficient 1,5

III. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ředitelce odboru daní, poplatků a cen MHMP usnesení Rady městské části Praha 13 ve věci návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 06.08.2019

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (96,8 kB)