USNESENÍ RADY č. UR 0476/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0476/2022 ze dne 21.11.2022

23. Úprava „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM Stodůlky zřizovaných MČ Praha 13“ schválených usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 0346/2021 dne 26. 7. 2021

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

úpravu „Pravidel pro poskytování odměn ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a DDM Stodůlky zřizovaných MČ Praha 13“ podle předloženého návrhu

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím odboru školství informovat ředitele a ředitelky škol a DDM Stodůlky o změně "Pravidel"

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (97,2 kB)