USNESENÍ RADY č. UR 0315/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0315/2018 ze dne 25.06.2018

25. Žádost Střediska praktického vyučování, přísp.org., o souhlas se změnou účelu užívání pronajatých prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, P5

Rada městské části

I. schvaluje

změnu účelu užívání pronajatých prostor nájemci Středisku praktického vyučování, přísp.org., IČ 00639184, v suterénu PLCNB, Seydlerova 2451, P5, č. m. B013 - B026 bez stavebních úprav na středisko praktického vyučování (obor zlatník - klenotník)

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, vystavit souhlas se změnou užívání pronajatých prostor dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 371_Usneseni.pdf (97,2 kB)