USNESENÍ RADY č. UR 0005/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0005/2022 ze dne 10.01.2022

5. Dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 13

II. doporučuje

ZMČschválit dodatek č. 3 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (92,4 kB)