USNESENÍ RADY č. UR 0177/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 23.04.2018

USNESENÍ číslo UR 0177/2018 ze dne 23.04.2018

8. Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2310/2 v k.ú. Stodůlky k umístění plynové přípojky, propojovacího chodníku z ulice Jeremiášova, k úpravě zpevněných ploch a nové zpevněné plochy parkování

Rada městské části

I. nesouhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2310/2 v k.ú. Stodůlky s umístěním plynové přípojky k novostavbě polyfunkčního objektu na pozemku parc. č. 2160/258 v k.ú. Stodůlky, propojovacího chodníku z ulice Jeremiášova, úpravou zpevněných ploch a nové zpevněné plochy parkování z důvodu nesouhlasu Komise územního rozvoje se záměrem výstavby

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 04.05.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (95,9 kB)