USNESENÍ RADY č. UR 0360/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0360/2017 ze dne 28.08.2017

14. Pronájem prostoru sloužícího podnikání v 1. suterénu (prostory restaurace) Radnice MČ Praha 13 - za účelem provozování restaurace společnosti Charly Amusement - zařízení školního stravování s.r.o.

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

1. nového nájemce a provozovatele restaurace vybraného ve výběrovém řízení

2. předloženou Smlouvu o pronájmu nebytového prostoru a Smlouvu o výpůjčce věcí movitých

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat:

1. Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - Restaurace "13"

2. Smlouvu o výpůjčce movitých věcí

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

11.09.2017

IV. ukládá

vedoucímu OHS Jaroslavu Matýskovi připravit prostory restaurace k převzetí nájemcem - provozovatelem restaurace termín do 11.9.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn40953443_103440.pdf (94,5 kB)