USNESENÍ RADY č. UR 0298/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0298/2018 ze dne 25.06.2018

8. Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace vnitrobloku Lýskova-loď"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na "Revitalizaci vnitrobloku Lýskova-loď"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, IČ 26689472

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu odílo s firmou GARTENSTA PLUS s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 20.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (97,3 kB)