USNESENÍ RADY č. UR 0320/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0320/2018 ze dne 25.06.2018

30. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové, první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

II. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku předáním osvědčení o zvolení členkou Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soně Dóžové v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (95,8 kB)