USNESENÍ RADY č. UR 0313/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0313/2018 ze dne 25.06.2018

23. Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. bere na vědomí

výpověď z nájmu prostor sloužích podnikání v obj. Hostinského 1533, Praha 5, s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemce Natálie Kyšová, Hostinského 1533, Praha 5, IČ : 061 34 351, výpovědní lhůta skončí dnem 31.08.2018, jediným nájemcem předmětného prostoru zůstane pí Hana Modrá, DiS., IČ: 698 32 056

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_Usneseni.pdf (95,3 kB)