USNESENÍ RADY č. UR 0586/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0586/2017 ze dne 18.12.2017

20. Žádost Revma Praha s.r.o. o prodloužení nájmu NP v Poliklinice LÍPA CENTRUM Nové Butovice

Rada městské části

I. schvaluje

1) prodloužení nájemní smlouvy č. S/075/004/1601/R/2012 ze dne 27.2.2012 uzavřené s Revma Praha s.r.o., IČ 24169170, se sídlem Praha 5, Seydlerova 2451, o 5 let

2) návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/075/004/1601/R/2012 ze dne 27.2.2012

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/075/004/1601/R/2012 ze dne 27.2.2012

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (98 kB)