USNESENÍ RADY č. UR 0081/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0081/2018 ze dne 26.02.2018

17. Smlouva o výpůjčce pozemků s hlavním městem Prahou

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků s hlavním městem Prahou

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat smlouvu o výpůjčce pozemků s hlavním městem Prahou

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 71_Usneseni.pdf (94 kB)