USNESENÍ RADY č. UR 0303/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 25.06.2018

USNESENÍ číslo UR 0303/2018 ze dne 25.06.2018

13. Smlouva o veřejném provedení uměleckého díla

Rada městské části

I. bere na vědomí

smlouvu o veřejném provedení uměleckého díla s XXXXXXX XXXXXXXXXX, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

II. schvaluje

smlouvu o veřejném provedení uměleckého díla s XXXXXXX XXXXXXXXXX, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

III. ukládá

místostarostovi Ing. Pavlu Jarošovi podepsat smlouvu o veřejném provedení uměleckého díla s XXXXXXX XXXXXXXXXX, která je přílohou č. 2 předkládaného materiálu

Zodpovídá: místostarosta Ing. Pavel Jaroš, termín: 09.07.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (92,9 kB)