USNESENÍ RADY č. UR 0381/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2017

USNESENÍ číslo UR 0381/2017 ze dne 28.08.2017

37. Stanovisko k žádosti o navýšení kapacity školy, školní družiny a školní jídelny FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186

Rada městské části

I. souhlasí

s požadovaným navýšením kapacity FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 uváděné v rejstříku škol a školských zařízení o 30 žáků ze současných 850 na 880, o 30 míst školní družiny ze 350 na 380 a o 50 strávníků školní jídelny z 850 na 900 s účinností od 1.9.2017 za podmínky, že škola v období září-prosinec 2017 pokryje potřebné navýšení mezd z vlastních zdrojů, neboť žádost je školou podávána po termínu stanoveném školským zákonem a není s ní proto pro kalendářní rok 2017 počítáno ve státním rozpočtu

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové prostřednictvím odboru školství informovat ředitelku FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186 o souhlasu Rady MČ Praha 13 s požadovaným navýšením kapacity školy, školní družiny a školní jídelny od 1. 9. 2017 a předat jí ověřené usnesení Rady MČ Praha 13, které bude přílohou k žádosti předkládané školou na MHMP a MŠMT

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41784864_130504.pdf (99,8 kB)