USNESENÍ RADY č. UR 0475/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0475/2022 ze dne 21.11.2022

22. Stavební úprava v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. souhlasí

se stavební úpravou v prostoru č.113 pronajatém společnosti Ortopedie Praha 5, s. r. o., IČO 29135184, na základě smlouvy č. S/140/2021/OMBAI ze dne 20.09.2021. Úprava spočívající v umístění venkovní klimatizační jednotky pro ordinaci ortopedie v objektu Hostinského 1533, Praha 5, bude provedena na vlastní náklady, za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem objektu spol. IKON, s .r. o., v dopise ze dne 19.09.2022

II. ukládá

vedoucí odboru MBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat souhlas se stavební úpravou dle tohoto usnesení RMČ Praha 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 179_Usneseni.pdf (97,2 kB)