USNESENÍ RADY č. UR 0014/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

1. schůze rady MČ z 10.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0014/2022 ze dne 10.01.2022

14. Úprava platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

úpravy platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 podle nové tarifní tabulky upravené nařízením vlády č. 531/2021 Sb., s účinností od 1. 1. 2022

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat nové platové výměry ředitelkám mateřských škol a ředitelům a ředitelkám základních škol a DDM vypracované odborem školství dle předkládaného návrhu

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 20.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (94,4 kB)