USNESENÍ RADY č. UR 0482/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0482/2022 ze dne 21.11.2022

29. Vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955 (na dobu určitou)

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

II. vyhlašuje

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955 (na dobu určitou) dnem 24. 11. 2022

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové zajistit prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 13 zveřejnění vyhlášeného konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955 (na dobu určitou)

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 23.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (98,3 kB)