USNESENÍ RADY č. UR 0463/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0463/2022 ze dne 21.11.2022

10. Organizační řád pro zbývající část roku 2022 a pro rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

Organizační řád Úřadu městské části Praha 13 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu včetně orientačního počtu systemizovaných pracovních míst 249 pro zbývající část roku 2022 a pro rok 2023 a organizačních změn uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi vydat Organizační řád ÚMČ Praha 13 pro zbývající část roku 2022 a pro rok 2023

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 22.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 347_Usneseni.pdf (94,9 kB)