USNESENÍ RADY č. UR 0074/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0074/2018 ze dne 26.02.2018

10. Aktualizace Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách (PPF banka, a.s.)

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. schvaluje

Přílohu Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat v termínu do 28.02. 2018 Přílohu Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 311_Usneseni.pdf (94,5 kB)