USNESENÍ RADY č. UR 0461/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 21.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0461/2022 ze dne 21.11.2022

8. Přiznání mimořádné odměny za 2. pololetí 2022 RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13

Rada městské části

I. schvaluje

návrh starosty Ing. Davida Vodrážky na přiznání mimořádné odměny RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc., řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 2. pololetí 2022 dle přílohy č. 2

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 12.12.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (95,6 kB)