USNESENÍ RADY č. UR 0387/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. mimořádná schůze rady MČ z 05.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0387/2017 ze dne 05.09.2017

1. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13"

Rada městské části

I. bere na vědomí

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 13"

II. schvaluje

1)výběr nabídky, která byla podána uchazečem KERT., s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

2) návrh smlouvy o dílo předložený firmou KERT, s.r.o., Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5

III. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové

1) odeslat oznámení o výběru nejhodnější nabídky firmám KERT, s.r.o. a KYRASTAV spol. s r.o.

2) podepsat smlouvu o dílo s firmou KERT, s.r.o.

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 05.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42106764_095233.pdf (99,3 kB)